ආබාධිත රණවිරුවන් වෙත අවශ්‍ය සහාය උපකරණ ලබාදීම ව්‍යාපෘතිය පිළිබද තොරතුරු

donation

රණවිරු සේවා අධිකාරියේ පූර්ණ මැදිහත්වීමෙන් දිවයින පුරා ආබාධිත විශ්‍රාමික රණවිරුවන් හා ක්‍රියාන්විත රාජකාරියේදී දිවිපිදූ රණවිරුවන්ගේ දෙමාපියන් හා බිරින්දෑවරුන්ගෙන් සමන්විත වූ “රණවිරු සංසද” නම් සංවිධාන ජාලයක් පිහිටුවා ඇත.

තම සංසඳ වල සිටින ආබාධිත රණවිරුවගේ කටයුතු පහසු කරවීම සදහා පහත සදහන් පරිදි උපකරණ රණවිරු සේවා අධිකාරිය වෙතින් ඉල්ලුම් කර ඇත. දිස්ත්‍රික්ක 20 ක ආබාධිත රණවිරුවන් 1643 දෙනෙකු විසින් ඉල්ලීම් කර ඇති මෙම උපකරණ තොගයේ දළ වටිනාකම මිලියන 50 ක් පමණ වේ.

පළාත

දිස්ත්‍රික්කය

අත්වාරු

කෘතිම පාද

රෝද පුටු

වෙනත් උපකරණ

දණහිසට ඉහළ

දණහිසට  පහළ

සාමාන්‍ය

මෝටිවේෂන්

කොමඩ්

මුත්‍රා බෑග්

උපැස්

සුදු සැරයටි

සායනික සපත්තු

කෘතීම අත්

ශ්‍රවණාධාර

කිහිළිකරු

බස්නාහිර

කොළඔ

04

04

06

01

07

 

 

 

 

 

 

02

 

ගම්පහ

22

 

10

02

01

01

 

03

 

 

01

 

 

කළුතර

66

03

29

12

19

02

60

16

 

01

 

01

02

මධ්‍යම

මහනුවර

18

01

21

01

01

01

60

 

01

 

02

01

 

මාතලේ

30

02

28

13

05

02

19

 

 

01

01

02

 

නුවරඑළිය

04

04

24

09

03

 

 

21

 

01

 

03

 

දකුණ

ගාල්ල

20

01

29

06

10

02

 

03

 

 

02

01

 

මාතර

31

01

07

07

01

01

10

09

 

02

01

 

 

හම්බන්තොට

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වයඔ

කුරුණෑගල

74

10

66

42

05

06

 

12

 

03

 

03

 

පුත්තලම

24

01

13

10

04

01

25

16

03

01

 

 

 

ඌව

බදුල්ල

17

04

19

05

01

03

 

05

01

02

 

 

 

මොණරාගල

21

06

14

09

03

04

 

05

03

 

 

01

02

උතුරුමැද

අනුරාධපුර

91

12

47

47

03

09

 

34

 

07

02

02

 

පොළොන්නරුව

34

03

16

12

 

07

 

06

 

 

 

02

 

සබරගමුව

රත්නපුර

28

03

13

07

02

02

15

11

02

 

 

 

 

කෑගල්ල

69

05

43

25

05

01

 

19

02

 

 

 

 

නැගෙනහිර

අම්පාර

30

 

23

23

 

10

30

05

 

 

02

06

 

ත්‍රිකුණාමලය

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මඩකලපුව

 

04

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ඵකතුව                 

583

64

408

232

70

52

219

165

12

18

11

24

04

මෙම උපකරණ අවම වශයෙන් වර්ෂ දෙකකට වරක්වත් ලබා දිය යුතු බැවින් එම උපකරණ මිලට ගෙන රණවිරුවන් වෙත ලබා දීම සඳහා රණවිරු සේවා අධිකාරිය සතු මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවේ. දේශීය හා විදේශීය පරිත්‍යාගශීලීන් කීප දෙනෙකු ලබා ඉතා සුළු ආධාර ප්‍රමාණය හැරෙන්නට, මෙම උපකරණ සැපයීම මහත් ගැටලුවක් වී ඇත.

ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍ය හා ඉතා ඉක්මනින් ලබා දිය යුතු මෙම උපකරණ ලබා ගැනීම සදහා ඔබගේ සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. වැඩි විස්තර සදහා:

Tel: 011-2055673, 76
Fax: 011-2055671
Web: www.ranaviruseva.gov.lk
E-mail: ranaviruseva@gmail.com