වීඩියෝ

බිඟු කර්මාන්තය බලගන්වන දැය දිනූ විරුවන්ගේ කෟෂි සංග්‍රාමය.